വ്യാധിയും ആധിയും

“ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നു മാദ്ധ്യമങ്ങളും സര്‍ക്കാരുകളും
കേരള ഗവണ്‍മെന്‍റിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി.
പക്ഷേ ഇവിടത്തെ പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയെ
വിമര്‍ശിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തു.
തികച്ചും ഔചിത്യ രഹിതമായ പ്രവൃത്തിയായിപ്പോയി അത്.”

Read More.