ജനശക്തിയുടെ വിഷു പ്രത്യേക പതിപ്പ് . ഒറ്റ കോപ്പി വില 70 രൂപ . GPay 9847055422