നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്നാരംഭിക്കും.മന്ത്രി ശശീന്ദ്രന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തിര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സഭ പ്രക്ഷുബ്ദം ആകും.