കര്‍ണാടകത്തില്‍ കോവിഡ്‌ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍.വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 24 മണിക്കൂറും തുറക്കും.

Leave a Reply