പാര്‍ലമണ്ടിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കുന്നു. ബജറ്റ് സമ്മേളനവും ശീതകാല സമ്മേളനവും ഒന്നിച്ചാക്കും. കൊവിഡ് രോഗം ശമനമില്ലാതെ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

Leave a Reply