മോഡലിന്റെ ബിക്നി വേഷം: വത്തിക്കാനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നു

ബ്രസീലിയൻ മോഡൽ നദാലിയ ഗരിബോട്ടോ യുടെ ബിക്നി വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രം ലൈക് ചെയ്യുന്നതായി പോപ്പിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആക്ഷേപകരമായ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചു വത്തിക്കാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.പോപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലിന്റെ ചുമതല അവിടത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തിനാണ്. അസാധാരണമായ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആരുടെ കരങ്ങളാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആദരിച്ചതിൽ അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 20 ലക്ഷത്തിലേറെ ആരാധകർഉള്ള നദാലിയ .

Leave a Reply