മലപ്പുറത്ത്‌ ഞായറാഴ്ച സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക് ഡൌണ്‍ .കൊവിഡ് രോഗ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത് .

Leave a Reply