രാജസ്ഥാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലട്ടിനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് ഭരണം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്

Leave a Reply