ഇന്ത്യയില്‍ കൊവിഡ് മരണം കുറയുന്നു. പ്രതിദിന ശരാശരി മരണം 1400 .

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •