ശബരിമലയില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. ഈ വര്‍ഷം ഉത്സവമില്ല. തന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു

Leave a Reply