കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകള്‍ നവംബറില്‍ തുറക്കും. തീരുമാനം കൊവിഡ് അവലോകനയോഗത്തില്‍.ഒന്നര വര്‍ഷമായി സ്കൂളുകള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •