കേന്ദ്രസാഹിത്യഅക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് പ്രൊഫ. ഡോ. എം. ലീലാവതി ടീച്ചർക്ക്. സാഹിത്യരംഗത്തെ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കാണ് ഫെല്ലോ ഷിപ്പ്.

SHARE